• powierzchniowe
  • nasiękowe
  • przewodowe
  • śródkostne
  • z zastosowaniem urządzeń sterowanych mikroprocesorem